25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Zadzwoń: 781 015 550

Usługi geodezyjne w procesie budowlanym

Kiedy i w jakim celu potrzebujemy geodety na naszej budowie?
 • Pierwsze wiadomości przed budową

  +
  Rozpoczynając swoją inwestycję budowlaną zdajemy sobie sprawę, że nieodzownym uczestnikiem procesu budowlanego jest geodeta, a dokumentacja i opracowania geodezyjne będą niezbędne na poszczególnych etapach budowy. Sprawnemu i ekonomicznemu pozyskaniu wymaganych dokumentów geodezyjnych z pewnością sprzyja pomoc geodetów posiadających odpowiednie doświadczenie w obsłudze budowy, którym potrafią się podzielić ze swoimi klientami, zmierzając do jak najbardziej optymalnej i nie generującej zbędnych kosztów realizacji prac geodezyjnych w całym procesie budowy, od jej rozpoczęcia do zakończenia.

  Pomoc takich podmiotów i korzystanie z ich wiedzy dotyczącej wymaganego zakresu usług i dokumentów geodezyjnych na poszczególnych etapach budowy pozwoli nam na bezstresowe załatwienie spraw z zakresu geodezji i nie zaprzątanie sobie głowy problemami, które w imieniu inwestora powinna załatwić zaufana firma geodezyjna. Zaoszczędzony czas możemy poświęcić przyjemności planowania ostatecznej wizji inwestycji, zagospodarowania terenu i snuciu marzeń o przyszłym korzystaniu z wybudowanego obiektu. Nasza inwestycja, będąca finalizacją zapewne długich planów, powinna przynosić nam satysfakcję z jej realizacji. Zdajemy więc sobie sprawę, że udział w jej realizacji odpowiedzialnych wykonawców, miedzy innymi prac geodezyjnych, pozwoli na faktyczne delektowanie się spełnianiem marzeń, bez niepotrzebnych zawirowań i niedomówień na etapie budowy.
 • Możliwość uzyskania zgody na przeznaczenie działki na cele budowlane

  +
  Z potrzebą pozyskania dokumentacji geodezyjnej spotykamy się już na przedwstępnym etapie realizacji zamierzenia budowlanego. Musimy sobie zdawać sprawę, że możliwość wykorzystania naszej nieruchomości na konkretne cele budowlane uzależniona jest od lokalnych przepisów dotyczących przeznaczenia gruntów – planu miejscowego. Znajdziemy w nim, udając się do właściwego Urzędu Gminy, zapisy określające sposób i możliwości wykorzystania naszej działki na cele budowlane. W wielu przypadkach spotkamy się z brakiem w gminach takiego dokumentu. Wówczas jedynym sposobem ustalenia możliwości realizacji na naszym terenie zamierzonej inwestycji będzie uzyskanie takich informacji w formie decyzji o warunkach zabudowy, którą wyda na nasz wniosek właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do wniosku o wydanie takiej decyzji będziemy zobligowani dołączyć po raz pierwszy konieczne dokumenty geodezyjne. Na tym etapie z reguły będą to materiały, które możemy nabyć od organów administracji publicznej, zajmujących się prowadzeniem odpowiednich rejestrów i zbiorów geodezyjnych. Nie są to materiały kosztowne, ale wiedza o ich zakresie i formie koniecznej do złożenia wspomnianego wyżej wniosku już na tym etapie pozwoli na pierwsze oszczędności, zarówno czasu poświęconego na ich pozyskanie, jak i wydatków poniesionych na ich nabycie.
 • Mapa do celów projektowych

  +
  Pierwsze prace geodezyjne związane z procesem budowlanym będą niezbędne po uzyskaniu informacji o możliwości zabudowy działki. Bez względu na to czy budowę budynku czy budowli realizować będziemy w trybie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia, koniecznym będzie opracowanie przez projektanta projektu budowlanego.
  Jego zasadniczym elementem jest projekt zagospodarowania działki czy też terenu. Dokument ten opracowuje projektant w oparciu o mapę do celów projektowych. Wykonanie tej mapy jest zadaniem geodety. Powstaje ona w wyniku prac terenowych – oględzin i pomiarów dokonanych przez geodetę. Rzetelność jej opracowania, czytelność i jakość przyczyniają się do sprawnego i prawidłowego wykonania projektu zagospodarowania działki. Faktyczny zakres prac geodezyjnych związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych jest zawsze indywidualny. Zależy od stanu zagospodarowania terenu i wielkości obszaru zabudowy. Uzależniony jest od potrzeb projektanta, a mapa taka zawsze powinna być wykonywana po uzgodnieniu z osobą opracowującą projekt, aby wykonany pomiar spełniał jej oczekiwania i umożliwił opracowanie projektu bez zagrożenia, że w przyszłości zostanie zakwestionowany z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami, z uwagi na nieprawidłowo dokonane opracowanie geodezyjne. Projekt zagospodarowania jest planem obrazującym aktualny stan zagospodarowania terenu, wykazany przez geodetę, na którym projektant dokonuje umiejscowienia projektowanych obiektów, sugeruje nowe zagospodarowanie terenu, wskazuje sposoby podłączenia do znajdujących się w obszarze mapy sieci uzbrojenia terenu, słupów, dostępnych mediów.
  Kalkulacja kosztów opracowania zależy również od rodzaju i usytuowania planowanej inwestycji. Planowana budowa budynków w bezpośrednim sąsiedztwie granic nieruchomości powoduje często konieczność dokonywania dodatkowego określenia ich przebiegu, co ma istotny wpływ na wartość usługi.
  Zapoznając się z powyższymi zasadami zdajemy sobie sprawę, że określenie wartości usługi dotyczącej opracowania mapy do celów projektowych, bez zapoznania się z zakresem i obszarem inwestycji, bez zapoznania się z dostępną dokumentacją dotyczącą przebiegu granic nieruchomości i bez konsultacji z projektantem opracowującym projekt budowlany, na pewno nie będzie rzetelne i adekwatne do ewentualnego, faktycznego zakresu jej świadczenia i może powodować niepotrzebne niedomówienia przy jej końcowym rozliczeniu.
  Mamy tego świadomość, a posiadając długoletnie doświadczenie w realizacji prac geodezyjnych i stawiając sobie zawsze na pierwszym miejscu dobre relacje z naszymi klientami, zawsze przed rozpoczęciem prac zapoznajemy się z planami inwestycyjnymi, analizujemy dostępne dokumenty, a także zakres potrzeb i oczekiwań inwestora oraz projektanta, doradzając ostatecznie zakres koniecznych usług i optymalizując ich koszty.
 • Geodezyjne wytyczenie budynku i innych obiektów budowlanych

  +
  Wspomniany wyżej projekt budowlany będzie podstawą do uzyskania zgody na budowę. Po jej uzyskaniu pierwszą dokumentowaną pracą na terenie budowy będzie geodezyjne wytyczenie budynku lub budowli. To kolejny etap procesu budowlanego, na którym spotykamy się z geodetą. Zadaniem geodety jest tym razem wyznaczenie w terenie budowanego obiektu, na podstawie danych wykazanych na wcześniej opracowanym projekcie zagospodarowania działki. Zakres tej usługi nie jest jednoznacznie określony i geodeci świadczą ją w różnym stopniu zaawansowania. Nieświadomi zakresu świadczonej usługi, jesteśmy narażeni na ponoszenie zbędnych kosztów lub nie wykonanie jej w wymaganym zakresie. Właściwa wycena tej pracy nie powinna mieć miejsca bez konsultacji z wykonawcą budowy. Sposób wytyczenia, rodzaj pozostawionych przez geodetę w terenie znaków określających położenie projektowanego budynku, powinny być uzależnione od oczekiwań wykonawcy prac budowlanych, ponieważ te czynności geodezyjne wykonywane są właśnie na jego potrzeby i powinny pozwolić mu na wzniesienie budowli we właściwym miejscu. Często zdarza się, że część prac związanych z wyznaczeniem niektórych elementów budynku dokonuje sam budowlaniec, poprzez co ponoszenie dodatkowych kosztów ich wykonania przez geodetę wydaje się być rozrzutnością.
  Wobec powyższego, w swojej praktyce, zawsze przed rozpoczęciem robót terenowych rzetelnie oceniamy zakres koniecznych do wykonania prac i optymalizujemy ich koszty.
  Należy zauważyć, że obowiązki geodety związane z wytyczeniem budynku nie kończą się na samym wyznaczeniu w terenie położenia obiektu. Geodeci mają obowiązek przekazać informacje o wytyczeniu do organów administracji publicznej prowadzących ewidencję gruntów i budynków. W oparciu o przekazane dane w rejestrze tym wykazane zostaną informacje o rozpoczęciu budowy budynku. Często konsekwencją rozpoczęcia budowy są zmiany w oznaczeniu sposobu użytkowania działki w ewidencji gruntów, skutkujące zmianami podatkowymi. Mając świadomość powyższych konsekwencji, zdajemy sobie sprawę jak ważne jest uczestnictwo w procesie budowlanym wykonawców prac geodezyjnych posiadających kompleksową wiedzę dotyczącą zarówno wykonywania prac geodezyjnych jak skutków przeprowadzonych czynności, wynikających z rodzaju obsługiwanych inwestycji budowlanych. Wykonawca prac geodezyjnych przed przekazaniem wyników prac związanych z wytyczeniem budynku do ewidencji gruntów powinien wspólnie z inwestorem dokonać analizy zaistniałych w wyniku tego zmian ewidencyjnych, aby nie stawiać go przed faktem dokonanym po naliczeniu nowych podatków przez urząd gminy.
  W swojej praktyce zawodowej zawsze rzetelnie i kompleksowo informujemy naszych klientów o zakresie wykonywanych prac i konsekwencjach kolejnych etapów inwestycyjnych, znajdując wspólnie optymalne rozwiązania.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

  +
  Ostatnim etapem budowy, na którym spotykamy się z geodetą i z koniecznością sporządzenia dokumentacji geodezyjnej jest kompletowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy w nadzorze budowlanym. Niezbędnym załącznikiem do tego zgłoszenia będzie mapa z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. W ramach wykonywanej usługi geodeta powinien dokonać pomiaru wszystkich obiektów, których budowa została zakończona. Prowadząc budowę będziemy w różnych terminach kończyć realizację jej poszczególnych etapów. Zwróćmy wówczas uwagę, że obowiązkiem inwentaryzacji mogą być objęte także inne obiekty niż sam budynek, a w szczególności przyłącza, które zostaną zakryte gruntem. Powierzenie obsługi geodezyjnej firmie, która będzie dyspozycyjna przez cały okres naszej inwestycji pozwoli nam na dokonywanie pomiarów powykonawczych na właściwych etapach budowy, a w przypadku podziemnych instalacji pozwoli nam uniknąć zbędnych kosztów ponoszonych na wykrywanie ich położenia po przykryciu warstwą gruntu, którymi mogą nas dodatkowo obciążać geodeci.
  Zadaniem geodety dokonującego inwentaryzacji powykonawczej jest również opracowanie pisemnej informacji dotyczącej zgodności realizacji budowli z projektem zagospodarowania działki, o którym wspominaliśmy w części dotyczącej opracowania mapy do celów projektowych. Informację taką inwestor jest również zobowiązany przekazać do nadzoru budowlanego. Należy o tym pamiętać na każdym etapie sytuowania w terenie elementów budowli czy budynku, aby nie zetknąć się z niepotrzebnymi trudnościami przy uzyskiwaniu pozwolenia na ich użytkowanie.
  Powinniśmy mieć również świadomość, że obowiązki geodety związane z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej nie kończą się wyłącznie na sporządzeniu dokumentacji zamówionej przez inwestora, niezbędnej dla nadzoru budowlanego. Geodeta zobowiązany jest i w tym przypadku przekazać informacje o pomierzonych obiektach do organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków oraz geodezyjną ewidencję sieci uzbrojenia terenu. Na tej podstawie w ewidencji pojawią się informacje o naszym, wybudowanym budynku i jego parametrach. Geodeta przekaże informacje o zmianach w sposobie użytkowania gruntu, często skutkujących zmianami w wysokości podatku.
  I w tym przypadku kompleksowa wiedza wykonawcy pracy geodezyjnej oraz analiza wszelkich okoliczności mających wpływ na ostateczne zmiany w operacie ewidencyjnym, zapewni najbardziej optymalne i zgodne z prawem rozwiązania, o czym nie powinniśmy zapominać zamawiając usługi geodezyjne.
 • Odpowiedzialna obsługa geodezyjna

  +
  Jeśli dotarliście do tego momentu, czytając przygotowaną przez nas informację na temat prac geodezyjnych niezbędnych w trakcie budowy, to zapewne zdajecie sobie sprawę, że już przyczyniliśmy się do usprawnienia rozpoczynanego przez Was procesu budowlanego. Oswoiliśmy Was z podstawowymi pojęciami geodezyjnymi i przybliżyliśmy zakres usług, które często dla inwestorów bywają nieprzejrzyste.
  Zdajecie sobie również sprawę, co wynika z powyższej, krótkiej relacji z geodezyjnej obsługi budowy, że czynności geodezyjne i dokumenty wytwarzane przez geodetów mają faktycznie istotne znaczenie nie tylko dla samego postępu budowy, ale także i dla późniejszych konsekwencji wynikających ze zrealizowanej inwestycji.
  Odpowiedzialny dobór wykonawcy prac geodezyjnych przyczyni się więc do rzetelnego i przejrzystego realizowania wymaganych usług, pozwoli Wam na sprawne prowadzenie i postęp robót budowlanych, a partnerskie podejście geodety zapewni optymalne i efektywne realizowanie robót i opracowań geodezyjnych, zaspakajając oczekiwania wszystkich uczestników procesu budowlanego.
Z przyjemnością wprowadziliśmy Was w tematykę zagadnień geodezyjnych, z którymi będziecie mieli do czynienia realizując swoje zamierzenia inwestycyjne. Chętnie też pomożemy Wam je faktycznie realizować, świadcząc usługi na każdym etapie budowy, na którym potrzebny jest geodeta.
Do zobaczenia na budowie.