25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Zadzwoń: 781 015 550

PORADY W ZAKRESIE GEODEZJI, BUDOWNICTWA LUB NIERUCHOMOŚCI

 • Chcę “wytyczyć” granice działki, jaką usługę wybrać?

  +

  Kluczową sprawą jest to czy między sąsiadami istnieje spór co do przebiegu granicy. W sytuacji kiedy go nie ma, a pomiary geodezyjne granic nigdy wcześniej nie były przeprowadzane, można wykonać ustalenie granic. Natomiast jeśli któraś ze stron kwestionuje przebieg granic, powinno się wykonać rozgraniczenie. W przypadku gdy rozgraniczenie było już kiedyś przeprowadzone, lecz zgineły tylko znaki graniczne, wtedy wykonuje się wznowienie tychże znaków granicznych.

 • Jaka jest cena wykonania mapy do celów projektowych pod budowę domu jednorodzinnego?

  +

  Decydującym czynnikiem który wpływa na cene mapy jest powierzchnia obszaru opracowania oraz stopień jego “zurbanizowania”. Inna cena jest w przypadku obszarów rolnych lub leśnych, a inna w przypadku gęstej zabudowy miejskiej. Dlatego cena za wykonanie mapy ustalana jest indywidualnie po przeanalizowaniu obszaru będącego przedmiotem prac.

 • Zanim kupimy działkę.

  +

  Nie wszędzie można postawić dom. Jak najwcześniej sprawdźmy, czy upatrzony przez nas kawałek ziemi nadaje się pod budowę. Przed kupnem warto ocenić zalety i wady działki - obejrzeć sąsiedztwo oraz okolicę. Może się na przykład okazać, że teren, na którym leży działka, jest gruntem rolnym lub został objęty ochroną konserwatora przyrody, albo będzie w przyszłości tędy przebiegać trasa szybkiego ruchu.

 • Co sprawdzić w hipotece?

  +

  Przed zakupem ziemi należy sprawdzić jej stan prawny: kto jest właścicielem (użytkownikiem wieczystym), jak nabył do niej prawo (kupno, spadek, darowizna, dzierżawa wieczysta), czy zaciągał kredyty lub pożyczki hipoteczne pod jej zastaw.

  W księdze wieczystej działki wyczytamy też, czy nie są z nią związane jakieś prawa, np. służebność drogi koniecznej. Taki wpis to poważna niedogodność, ponieważ wtedy przez naszą działkę będą przechodzić obcy ludzie, a gdy ją ogrodzimy, klucz do bramy będą musieli mieć także sąsiedzi.

 • Czy musimy iść do gminy?

  +

  To odwiedziny obowiązkowe. W gminie dowiemy się bowiem, co na wybranej działce można wybudować. Z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyczytamy też, czy w pobliżu przewidziana jest np. budowa autostrady albo spalarni śmieci. To nie tylko utrudni życie, ale obniży cenę nieruchomości, gdy zechcemy ją w przyszłości sprzedać.

  Najlepiej wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 • Przeznaczenie terenu.

  +

  Dotychczasowy właściciel powinien mieć aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierający krótką informację o statusie działki (budowlana, rolna, leśna) oraz przeznaczeniu terenu (dokument ten będzie potrzebny przy kupowaniu działki, podczas zawierania umowy notarialnej). Jeśli sprzedający nie ma takiego dokumentu, w wydziale architektury w urzędzie gminy możemy obejrzeć plan, na którym różnymi kolorami i symbolami oznaczono przeznaczenie terenu. Musimy dokładnie znać położenie działki, żeby móc ją na planie zlokalizować. Plan z częścią opisową udostępnia się do wglądu każdemu ( art.29 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym). Na podstawie legendy zorientujemy się, co oznacza symbol oraz kolor, którymi jest oznaczona działka (o pomoc w odczytaniu tych informacji można poprosić pracownika wydziału).

  Pamiętajmy jednak, że jest to wstępne rozeznanie, a informacją wiążącą będzie dopiero dokument wypis i wyrys z plany, który uzyskamy po złożeniu wniosku (może go złożyć każdy, nie tylko właściciel danego terenu). Do wniosku musimy dołączyć kopię tzw. Mapy zasadniczej terenu - kupujemy ją w składnicy map i dokumentów geodezyjnych we właściwym terytorialnie wydziale geodezji i gospodarki gruntami. Za wypis i wyrys z planu jest pobierana opłata skarbowa w wysokości kilku złotych. Mapa zasadnicza kosztuje kilkadziesiąt złotych, ale przyda nam się przy załatwianiu kolejnych formalności.

 • Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

  +

  Zanim zostaniemy właścicielami działki, możemy wystąpić do właściwego urzędu gminy z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W decyzji oprócz potwierdzenia, że na działce można wybudować dom, będą określone warunki dotyczące m.in. sposobu użytkowania działki, przyłączenia się do zewnętrznych sieci oraz wielkości domu.

  Formularz wniosku dostaniemy w wydziale architektury urzędu gminy. Składamy go w tym samym urzędzie wraz z koniecznymi załącznikami (określa to art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr89, poz. 415 ze zmianami)

  Formularz wniosku - powinniśmy mieć już wstępną wizję domu, gdyż w formularzu określamy przybliżony sposób zagospodarowania działki (np. czy oprócz domu chcemy na niej postawić wolno stojący garaż albo warsztat) i czy będzie to miało wpływ na środowisko przyrodnicze (ile drzew zamierzamy wyciąć, jakie zagrożenia może stworzyć warsztat - poziom hałasu, ilość i rodzaj ścieków, emisja spalin itp.). Musimy też określić wielkość budynku i jego program (rodzaj i liczbę pomieszczeń) oraz potrzebne - w przybliżeniu - ilości wody, energii cieplnej i elektrycznej (w czasie budowy i kiedy już zamieszkamy w domu), ilość ścieków i odpadków. Na podstawie tych informacji urząd wstępnie oceni, czy istniejące sieci są w stanie obsłużyć naszą inwestycję.

  Odbitka z mapy zasadniczej - są na niej naniesione m.in. granice działek. Mapa powinna obejmować teren większy od naszej działki o 30 metrów w każdą stronę. Na odbitce obrysowujemy granice naszej działki.

  Wypis z rejestru gruntów - zawiera informację, czy w granicach działki są grunty rolne lub leśne. Wypis zamawia się w wydziale geodezji urzędu gminy. Na jego podstawie urzędnik wydający decyzję stwierdza, czy teren wymaga wyłączenia spod produkcji rolnej lub leśnej.

  Wypełnienie formularza i przygotowanie wymienionych dokumentów bywa kłopotliwe, dlatego warto poprosić o pomoc architekta, któremu zamierzamy zlecić projektowanie.

 • Przed zamówieniem projektu

  +

  Urząd zatwierdzi tylko projekt opracowany i podpisany przez uprawnionego architekta (dotyczy to wszystkich projektów, również gotowych z katalogu). Dlatego musimy zatrudnić projektanta. Aby mógł rozpocząć swoją pracę, trzeba skompletować wiele dokumentów i uzgodnień.

 • Mapa do celów projektowych

  +

  Jej opracowanie zlecamy uprawnionemu geodecie, który na podstawie pomiarów w terenie oraz dokumentacji nanosi aktualny stan zagospodarowania działki, zmiany w konfiguracji terenu (np. nasypy, doły), istniejące sieci uzbrojenia terenu oraz rosnące drzewa.

 • Media

  +

  Przed przystąpieniem do wykonania projektu trzeba uzgodnić (robimy to sami lub zlecamy architektowi) warunki podłączenia i eksploatacji mediów. Potrzebne więc są wstępne uzgodnienia (będą załącznikami do projektu budowlanego), które zawiera się z różnymi jednostkami organizacyjnymi, dotyczące:

  • energii elektrycznej - z zakładem energetycznym,
  • wody - z zakładem gospodarki komunalnej (jeżeli jest wodociąg) lub z innym dostawcą,
  • ścieków - z zakładem gospodarki komunalnej (jeżeli jest kanalizacja) lub z odbiorcą ścieków ze szczelnego zbiornika - szamba,
  • wywozu odpadków - z zajmującą się tym firmą,
  • warunków dojazdu lub wjazdu na działkę - z zarządem dróg (wjazd z drogi publicznej) lub z właścicielem drogi (wjazd z drogi prywatnej),
  • gazu - z zakładem gazownictwa (jeśli jest gazociąg) lub dostawcą gazu w butlach,
  • energią cieplną w celach grzewczych - z odpowiednim dostawcą, np. SPEC-em lub dostawcą gazu ciekłego albo ropy,
  • telefonizacji - z zakładem telekomunikacji lub innym operatorem istniejącej sieci telefonicznej,
  • okablowania telewizyjnego, sygnalizacji alarmowej itp. - z odpowiednimi organizacjami.
 • Zatwierdzenie projektu i pozwolenie na budowę

  +

  Projekt budowlany złożony do zatwierdzenia musi być kompletny - powinien zawierać wszystkie wymagane części. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę składamy w urzędzie rejonowym ( w wydziale nadzoru architektoniczno - budowlanego). Wzór wniosku (odpowiedni blankiet) otrzymamy w urzędzie rejonowym. Do wniosku musimy dołączyć:

  • projekt budowlany,
  • dokument potwierdzający nasze prawo do dysponowania nieruchomością (tytuł do władania terenem), czyli np. akt notarialny kupna, w którym jesteśmy wymienieni jako właściciele,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeżeli działka była gruntem leśnym lub rolnym, musimy przedstawić dokument potwierdzający zmianę jej przeznaczenia,
  • inne opinie i uzgodnienia wynikające ze specyfiki zamierzenia budowlanego (stosownie do potrzeb). Są to np. uzgodnienia z zespołem uzgadniania dokumentacji (ZUD) dotyczące podłączeń do sieci miejskich, z konserwatorem zabytków lub konserwatorem przyrody, jeżeli działka jest położona np. w rejonie podlegającym ochronie konserwatorskiej. Przeprowadzenie tych uzgodnień możemy zlecić architektowi (musi otrzymać od nas pełnomocnictwo).

  Budowę możemy rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu decyzji - mniej więcej po miesiącu od otrzymania pozwolenia na budowę. Wydanie pozwolenia umożliwi nam również staranie się o kredytowanie inwestycji.
  Pozwolenie na budowę jest ważne 3 lata. Jeśli w ciągu trzech lat od dnia otrzymania decyzji nie zaczniemy budowy albo przerwiemy ją na dłużej niż trzy lata (wszelkie prace na budowie należy zapisywać w dzienniku budowy), to pozwolenie na budowę straci ważność i trzeba będzie wystąpić o nie ponownie. Jeśli chcemy wydłużyć czas przygotowania się do rozpoczęcia budowy (np. ze względów finansowych), możemy wystąpić z wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego - decyzja taka jest ważna rok - a dopiero później o pozwolenie na budowę.Czy w najbliższym czasie czeka Cię: budowa domu jednorodzinnego, budowa osiedla, budowa hali sportowej, budowa drogi?
Chcesz aby Twoja inwestycja została wykonana dokładnie i w krótkim terminie?
Skontaktuj się ze Świętokrzyską Pracownią Geodezyjną Geosfera.
Będziemy z Toba przez cały czas realizacji inwestycji.
Ponadto, jeżeli chcesz:
 • wykonać przyłącze wodociągu, kanalizacji, energetyczne czy gazu
 • wykonać mapę do celów projektowych
 • wykonać inwentaryzację budynku i przyłączy
 • wykonać wytyczenie budynku lub innego obiektu budowlanego
 • posiadać mapę numeryczną
 • podzielić działkę
 • znać przebieg granic działki
 • uzyskać poradę w zakresie geodezji, budownictwa, nieruchomości (pytania proszę kierować drogą mailową)
Skontaktuj się z nami.
Gwarantujemy sprawną i wysoką jakość wykonywanych usług.