25-325 Kielce, ul. Poleska 39A/4
29-130 Moskorzew, Moskorzew 13
Zadzwoń: 781 015 550

Oferta

I. PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PROCESEM BUDOWLANYM.

 • kompleksowe wykonywanie map do celów projektowych niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania działki oraz dokumentacji koniecznej do uzyskania pozwolenia na budowę: budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu, przyłączy
 • tyczenie obiektów budowlanych, a w tym: wyznaczanie położenia projektowanych budynków i innych obiektów w terenie, wyznaczanie i przenoszenie osi fundamentów i innych punktów charakterystycznych projektowanej budowli na ławice, wyznaczanie zera budowlanego i innych reperów (punktów wysokościowych)
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza: geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne wykonywane na poszczególnych etapach budowy, pomiary inwentaryzacyjne po zakończeniu procesu budowlanego, sporządzanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (map z inwentaryzacji) niezbędnej do zgłoszeń zakończenia budowy w Nadzorze Budowlanym i innych instytucjach.
 • obsługa geodezyjna budowli liniowych: drogowych, sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary mas ziemnych, obliczanie objętości wykopów, nasypów oraz innych prac ziemnych
 • pomiar osiadań i przemieszczeń budynków i budowli, pomiar pionowości kominów przemysłowych

II. PRAWNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI.

 • badanie stanu prawnego nieruchomości, analiza archiwalnych („dawnych”) dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości (tabele likwidacyjne, księgi hipoteczne, zbiory dokumentów, akty notarialne, decyzje administracyjne) związana z regulacją stanów prawnych nieruchomości wymaganą do spraw związanych z zamiarem dysponowania nieruchomościami (zbywanie, sprzedaż, darowizna) a także w związku z koniecznością zakładania ksiąg wieczystych
 • identyfikacja nieruchomości opisanych w „dawnych” dokumentach własności z aktualnymi danymi operatu ewidencji gruntów i budynków, niezbędna do aktualizacji oznaczeń nieruchomości w istniejących księgach wieczystych - wykonywanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do postępowań administracyjnych dotyczących aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków
 • aktualizacja oznaczeń użytków gruntowych
 • wykazywanie faktycznej powierzchni i granic działek ewidencyjnych
 • wykonywanie dokumentacji geodezyjnej (map) niezbędnej do postępowań sądowych dotyczących:
  • nabycia własności nieruchomości w drodze uwłaszczenia (uregulowanie własności gospodarstw rolnych)
  • nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia
  • wyjścia ze współwłasności nieruchomości
  • służebności gruntowych i przesyłu

III. PRACE ZWIĄZANE Z USTALANIEM GRANIC NIERUCHOMOŚCI I DOKONYWANIEM ICH PODZIAŁÓW, W TYM:

 • wznawianie znaków granicznych oraz wyznaczanie punktów granicznych
 • ustalanie przebiegu granic działek ewidencyjnych
 • rozgraniczanie nieruchomości
 • wykonywanie podziałów nieruchomości

CELEM WYKONANIA WŁAŚCIWYCH PRODUKTÓW, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH I PRAWNYCH INWESTORÓW, WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI PRACOWNIA ŚWIADCZY KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA, ANALIZY STANU FAKTYCZNEGO NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZAAWANSOWANIA PROCESU INWESTYCYJNEGO NIEZBĘDNE DO WŁAŚCIWEJ OCENY POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW, WSKAZUJĄC W OPARCIU O POSIADANE DOŚWIADCZENIE NAJBARDZIEJ OPTYMALNE SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ.

IV. GEODEZJA GÓRNICZA

Oferujemy także prace w zakresie geodezji górniczej w podziemnych oraz odkrywkowych zakładach górniczych w zakresie:
 • prac geodezyjnych związanych z budową, rozbudową i ruchem zakładu górniczego, w tym pomiary zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny,
 • pomiarów określających wpływ robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego,
 • pomiarów uzupełniających i kontrolnych,
 • sporządzenia, aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji mierniczo-geologicznej,
 • wyznaczania w terenie punktów załamania granicy obszaru górniczego, filarów, pasów i półek ochronnych oraz kontrolowania prowadzenia robót górniczych w ich granicach,
 • określenie deformacji powierzchni w granicach terenu górniczego,
 • pomiarów wychylenia wież szybowych, kominów oraz obserwacji podstawowych obiektów budowlanych zakładu górniczego,
 • realizacji związanych z zabudową urządzeń tymczasowych niezbędnych do realizacji związanych z rozbudową zakładu górniczego w tym realizacji układów ciągnienia:
  • prace miernicze z ustawianiem maszyn wyciągowych
  • obsługa miernicza w związku z wymianą kół linowych